Medlemmer i bestyrelsen

Advokat Anne Kjærhus Mortensen
Advokat Anne Kjærhus Mortensen
Ret & Råd Århus C v/Grønbæk & Huuse
Østergade 27, 2 th
8000 Aarhus C
Advokat Birgit Ilkjær-Jordan
Advokat Birgit Ilkjær-Jordan
Advokatfirmaet Jordan & Løgstrup
Vesterbrogade 33
1620 København V
Advokat Johan Hartmann Stæger (formand)
Advokat Johan Hartmann Stæger (formand)
BFA Law - Johan Hartmann Stæger
Lyngby Torv 1, 2.
2800 Kongens Lyngby
Advokat Niels Kahlke
Advokat Niels Kahlke
Advokatfirmaet Kahlke
Købmagergade 3, 1
1150 København K
Advokat Vibeke Samuelsen
Advokat Vibeke Samuelsen
Moltke-Leth Advokater, Aktieselskab
Amaliegade 12
1256 København K
Bodil Ravn
Bodil Ravn
Ravn & Olsen Advokater ApS
Haralds Plads 14
8722 Hedensted

Sekretariat

Linda L. Pedersen
Linda L. Pedersen
Danske Arveretsadvokater
Vesterbrogade 32
1620 København V

Om Danske Arveretsadvokater

Danske Arveretsadvokater (Association of Danish Inheritance Lawyers) er en forening af advokater med ca. 300 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og behandling af dødsboer. Foreningen er repræsenteret af brancheorganisationen Danske Advokater.

Løbende efteruddannelse sikrer, at foreningens medlemmerne altid er opdateret på de nyeste regler og bedste praksis for oprettelse af ægtepagter og testamenter. Vores daglige arbejde som eksperter i arv og dødsbobehandling giver os en solid paratviden om, hvordan et dødsbo behandles bedst muligt – også i forhold til skatter og arveafgift.

Du kan rette henvendelse til en arveretsadvokat og få en uforpligtende samtale. Her danner advokaten sig et overblik over, hvilken slags hjælp og rådgivning, der er behov for. Advokaten vil samtidig give et overslag over, hvad rådgivningen vil koste.

Find nærmeste arveretsadvokat

Indmeldelse i foreningen
Medlemskabet er personligt. Alle advokater med interesse for arveret kan blive medlem.

Kontingentet udgør 2.000 kr. inkl. moms.

Som en del af medlemskabet får medlemmerne tilsendt et nyhedsbrev, hvor der gøres opmærksom på arrangementer, nye regler, afgørelser eller lign.
Medlemmer har ret til at deltage i foreningens arrangementer. Det vil af de enkelte arrangementer fremgå, om medlemmets advokatfuldmægtig og sekretær også kan deltage.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til:

Danske Arveretsadvokater
c/o Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
lpe@danskeadvokater.dk

Læs mere om vores persondatapolitik her vedr. indmeldelse 

Vedtægter for Danske Arveretsadvokater

Navn, administration,  hjemsted og tegning:

§ 1.

Foreningens navn er Danske Arveretsadvokater.

På engelsk er foreningens navn: ”Association of Danish Inheritance Lawyers”.

Administreres foreningen af en af bestyrelsen valgt administrator, har foreningen hjemsted hos administrator.

Administreres foreningen ikke af en administrator har foreningen hjemsted hos formanden.

Foreningen tegnes af formanden i forening med ét andet bestyrelsesmedlem/ eller to ordinære bestyrelsesmedlemmer.


Foreningens formål er:

§ 2.

at højne medlemmernes faglige niveau med fokus på arverådgivning, dødsbobehandling og generationsskifte.

at varetage medlemmernes interesser i forhold til lovgivning og brancherelevante forhold med fokus på arverådgivning, dødsbobehandling og generationsskifte.

at deltage i den offentlige debat og i lovgivningsarbejdet ved udtalelser og indlæg, herunder høringssvar inden for arverådgivning, dødsbobehandling og generationsskifte.

 

Medlemmer:

§ 3.

Som medlemmer kan optages advokater og advokatfuldmægtige.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem.

Eksklusionen kan af den ekskluderede indbringes for foreningens ordinære generalforsamling.


Forudsætninger og forpligtelser:

§ 4.

Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningen ved at afgive erfaringsmateriale, deltager i arrangementer og lignende.

Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker skriftligt ved henvendelse til foreningens administrator. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.

Udmeldelse anses automatisk som sket, hvis kontingentet ikke er betalt én måned fra forfaldsdatoen.

Kommunikation med foreningens medlemmer sker via e-mail. Medlemmerne er forpligtede til at modtage foreningens nyhedsbreve.

Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen, kan efter en bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.


Kontingent:

§ 5.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét kalenderår ad gangen.

Kontingentet opkræves for ét år af gangen uanset indmeldelsestidspunktet.


Bestyrelsen:

§ 6.

Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer samt formanden skal være autoriseret bobestyrer.

Fuldmægtige kan ikke vælges ind i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at så vidt muligt halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt alle bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

Bestyrelsen afholder møder efter behov, og møderne indkaldes af formanden eller et af et andet bestyrelsesmedlem.


Generalforsamlingen:

§ 7.

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni.

Generalforsamlingen indkaldes elektronisk ved e-mail til medlemmerne på den til foreningen anmeldte e-mailadresse.

Indkaldelsen skal ske mindst 3 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes online.

Hvis dagsordenen indeholder forslag til ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Et medlem kan højst stemme med 5 fuldmagter.

Generalforsamlingen afholdes et sted i Danmark efter bestyrelsens beslutning.


§ 8.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt, eller når det skriftligt forlanges overfor bestyrelsen af 10 medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 4 uger efter indkaldelsen.


§ 9.

Dagsorden for generalforsamlingen omfatter følgende:

1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning
3.Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
4.Forelæggelse af budget og godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår
5.Eventuelle forslag
6.Valg af bestyrelsen
7.Valg af revisor
8.Eventuelt
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til foreningen mindst 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag til ændring af vedtægterne kan kun vedtages af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 10.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmøde og stemmeafgivningen.

 

§ 11.

De beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ved forslag om vedtægtsændringer eller foreningens ophør, kræves dog, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt der ikke på generalforsamlingen er det fornødne antal medlemmer repræsenteret, hvor et af de i stk. 2 nævnte forslag er til behandling, men forslaget opnår tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer, vil forslaget endeligt kunne vedtages på en ny generalforsamling med 2/3 majoritet, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

Den i stk. 3 anførte generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter den første generalforsamling.


Fuldmagter til den første generalforsamling anses for at være gældende ved den anden generalforsamling.

Referat af generalforsamlingens forhandlinger og trufne beslutninger indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.


Hæftelse:

§ 12.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


Revision og regnskab:

§ 13.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Revision af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor, der vælges for en periode, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor.


Ophør:

§ 14.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med samme majoritet som til en vedtægtsændring.

Generalforsamlingen udpeger en likvidator og bestemmer, hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
 

Ikrafttrædelse:

§ 15.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. maj 2022 og 2.-behandlet og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 1. juni 2022.

Personoplysninger

Danske Arveretsadvokater er den del af Danske Advokater.

Vi  indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores website https://www.danskearveretsadvokater.dk/, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne. Al anvendelse af https://www.danskearveretsadvokater.dk/ foregår således anonymt.

Du kan læse mere om personoplysninger og cookies her

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs om Danske Arveretsadvokaters cookiepolitik her

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies