Ordbog

Bliv klogere på de juridiske termer i vores ordbog nedenfor. 

A

Aktiver er alt, hvad der har en markedsværdi. Det kan f.eks. være en bil, hus, malerier eller møbler.

Hvis du ikke har oprettet et testamente fordeles arven ud fra arveloven - det er altså ikke dig selv, men loven som fastlægger, hvordan arven fordeles.

Betegnelse for den person, som er berettiget til at arve.

B

Den person, der står til at arve en livsforsikring, kapitalpension eller anden tilsvarende forsikring, betegnes begunstiget. I kontrakterne er der en standardbegunstiget, men man kan også indsætte en bestemt person ved navn. Det er ikke nok at tilskrive en person arven i testamentet. Det skal også registreres hos forsikringsselskabet eller pengeinstitut.

Dødsboet skal betale en boafgift og eventuelt tillægsboafgift, når boet bliver behandlet ved privat skifte eller ved bobestyrerbehandling. Boafgiften og den eventuelle tillægsboafgift kaldes i folkemunde ofte for ”aveafgift”. Afgiften er en procentdel af boets værdier. Hvor meget de enkelte arvinger skal betale, afhænger af, hvor tæt den familiemæssige tilknytning til afdøde er.

En bobestyrer behandler dødsboet og udarbejder en boopgørelse. Bobestyreren fungerer som dødsboets advokat og vil loyalt varetage alle arvingers interesser. Bobestyreren kan være en advokat, som er autoriseret af skifteretten. Det kan også være en advokat, som afdøde har udpeget i sit testamente. En bobestyrer anvendes ofte, hvor arvinger er uenige, hvis boet er forgældet, eller hvis afdøde i sit testamente har bestemt det.

De aktiver, som findes i boet skal deles mellem arvingerne og denne deling kan man kalde bodeling. Hvis der er en efterlevende ægtefælle og parret har haft fælleseje , så skal der også ske en deling med den efterlevende ægtefælle og dette kalder man også for en bodeling.

Når boet sluttes laves der en opgørelse, som indeholder alle boets aktiver og passiver og de indtægter og udgifter, som der har været i forbindelse med boets behandling. Alle disse tal samles i en opgørelse, hvor også boafgift og eventuelt tillægsboafgift beregnes og arven fordeles til de forskellige arvinger. Boopgørelsen indeholder en afstemning, så man kan se, at alt er gjort op.

Ved dødsfald efterlader afdøde en række værdier - hus, bil, indbo, eller andet. Disse værdigenstande skal opgøres og fordeles blandt arvingerne. Det kaldes for et boskifte. Et boskifte skal godkendes og udleveres af skifteretten, der sikrer, at de rette arvinger får den rette arv, og at kreditorer får deres.  Der findes i alt 7 former for boskifte: Boudlæg, Ægtefælleudlæg, Uskiftet bo, Privat skifte, Forenklet privat skifte, Bobestyrerbehandling, Insolvent dødsbo.

Dødsboet kan blive behandlet som boudlæg, hvis afdødes formue ikke overstiger 51.000 kroner (2024). Boudlæg vil sige, at afdødes ejendele overtages af den eller de nærmeste efterladte på betingelse af, at den/de betaler den afdødes begravelse.

D

Betegnelse for boet efter den afdøde person. Dødsboet omfatter alle afdødes aktiver og passiver. 

Når en person dør, skal afdødes aktiver og passiver opgøres og eventuelt fordeles. Dette sker i en såkaldt dødsbobehandling. Et dødsbo kan behandles på flere måder. Hvilken form der skal anvendes, afhænger primært af arveforholdene og formueforholdene.

F

De fleste ægtepar har fælleseje. Det betyder, at I skal dele den samlede formue mellem jer, hvis I bliver separeret eller skilt. Ved dødsfald  ejer længstlevende halvdelen af jeres fælles formue og den anden halvdel er dødsboet. Fælleseje er den mest udbredte formueordning mellem to ægtefæller. 

I

Når et bo er insolvent betyder det, at boets gæld overstiger værdien af aktiverne i boet, eller at boet ikke er i stand til at betale sine forpligtigelser efterhånden som de forfalder. Derfor arver arvingerne som udgangspunkt ikke noget efter afdøde. 

L

Livsarvinger er dine efterkommere.  Det vil sige dine børn, børnebørn og oldebørn, som altid har krav på tvangsarv. I henhold til arveloven kan du i et testamente bestemme over 75% af din arv, hvis du har livsarvinger eller en ægtefælle (tvangsarvinger), og 100% hvis der ikke er nogle tvangsarvinger.

N

Et notartestamente bliver gyldigt, når det oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar på det lokale dommerkontor. Notaren hjælper dig ikke med at udfærdige selve testamentet, men noterer det i et register over notartestamenter. Derved kan du sikre, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at de ønsker du har udtrykt i testamentet, bliver opfyldt. Det koster 300 kr. at få testamentet stemplet hos en notar. Har du ikke mulighed for at tage hen til notaren, kan notaren komme hjem til dig mod betaling af transportudgifterne.

P

Passiver er gæld til kreditorer.  

En passivpost er et beløb, der nedsætter grundlaget for beregning af boafgift. Passivpost beregnes, når en arving arver aktiver med succession fra et dødsbo, fordi der er knyttet en fremtidig skattebyrde til aktivet. 

Der findes et særskilt regelsæt i forsikringsaftaleloven og i pensionsopsparingsloven om, hvordan forsikrings- og pensionssummer skal behandles i tilfælde af ejerens dødsfald. Forsikrings- og pensionssummer fordeles altså ikke efter arvelovens regler. 

Hvis arvingerne er enige om det, kan boet skiftes privat. Der sker et privat skifte, når et dødsbo behandles uden, at der deltager en bobestyrer (henvisning). Arvingerne laver selv - eventuelt med hjælp fra en advokat - en boopgørelse og deler arven imellem sig. Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før at man kan bruge ”privat skifte”. Et privat skifte kan på ethvert tidspunkt i bobehandlingen overgå til bobestyrerbehandling, hvis blot én af arvingerne anmoder skifteretten om det.

Et proklama er en bekendtgørelse som indrykkes i Statstidende, hvor kreditorer kan anmelde deres krav i boet inden en fastsat frist. Et proklama anvendes f.eks. i forbindelse med dødsboer og konkursboer. Hvis et krav til boet ikke anmeldes inden fristen, er det som altovervejende hovedregel bortfaldet. Krav, der er stillet sikkerhed for, bortfalder i udgangspunktet ikke.

S

Skifteretten er den del af det danske domstolssystem, som blandet andet tager sig af skifte af dødsboer. Skifteretten bliver altid inddraget, når en person dør. Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes.

Reglerne i arveloven fastlægger, hvem der har ret til at arve (henvis til arveloven). De skifteretlige regler vedrører opgørelsen af den afdødes formue, og ”hvordan man får sin arv”. Der findes fem forskellige måder at skifte på:

  • Boudlæg
  • Ægtefælleudlæg
  • Uskiftet bo
  • Privat skifte
  • Bobestyrer

En arving indtræder (succederer) ved modtagelsen af et aktiv i afdødes skattemæssige stilling, dvs. at arvingen anses for at have anskaffet aktivet på samme tidspunkt og til samme pris som afdøde.

De børn en gift person har med andre end sin ægtefælle, også kaldet for stedbørn.

Et særeje sikrer den ønskede opdeling af formue i familien ved dødsfald eller separation og skilsmisse, og indføjes i et testamente eller en ægtepagt. Der findes mange forskellige former for særeje, og de kan kombineres på flere måder. Vi har beskrevet nogle af mulighederne. 

En slægtsarving er familiearvinger som ikke er livsarvinger, og i tilfælde af, at der ikke er livsarvinger, dvs. børn eller børnebørn, vil det være forældre eller deres arvinger, som arven tilfalder.

T

Et testamente er et dokument, hvor en person helt eller delvist råder over sine efterladte ejendele. Personen bestemmer i sit testamente, hvem der skal arve, og hvad og hvor meget de skal arve, når personen afgår ved døden. Der findes forskellige former for testamenter.

Tvangsarv indebærer, at en bestemt del af formuen skal tilgå livsarvingerne og ægtefællen. Disse livsarvinger betegnes også ”tvangslivsarvinger”. Tvangsarvinger omfatter børn, børnebørn etc. og en ægtefælle. En samlever eller fjernere slægtninge er ikke tvangsarvinger. Tvangsarven udgør 25% af den samlende formue, mens friarven udgør 75%. Arvelader bestemmer selv, hvem der skal have del i friarven. Der er ingen tvangsarv, hvis afdøde ikke efterlader sig nogen livsarvinger eller ægtefælle.

U

At bakke ud af boet stiller en efterlevende ægtefælle eller arving i ret til at fortryde en overtagelse af gældsansvaret. I tilfælde af udbakning skal boets aktiver tages under bobestyrerbehandling, og alle boets aktiver skal afleveres til bobestyreren. 

Med et udvidet samlevertestamente, kan I selv bestemme, at I vil stilles som om I er ægtefæller i arveretlig henseende.

V

Hvis du ikke har mulighed for at oprette dit testamente ved en notar, kan du oprette et testamente for to vidner. For at vidnetestamentet er gyldigt, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Testator skal skrive under på testamentet, mens begge vidner samtidig er til stede.
  • Vidnerne skal straks skrive deres navne på testamentet.
  • Vidnerne skal være fyldt 18 år.  

Æ

Hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 870.000 (2024),  kan længstlevende ægtefælle få hele formuen udleveret. Afdødes børn – dette gælder både fællesbørn og særbørn – er ikke berettiget til at modtage nogen form for arv (herunder tvangsarv). Længstlevende overtager også den afdødes gæld. 

En ægtepagt regulerer opdelingen af formue og aktiver ved skilsmisse eller separation - men har også betydning ved dødsfald. I en ægtepagt har parret mulighed for at oprette særeje, som sikrer den ønskede deling.

Å

Åbningsstatus er en opstilling af et dødsbos aktiver og passiver ved dødsfaldet, som giver et klart overblik over gæld eller indestående.

Acceptér cookies fra dette site

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser.

Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs om Danske Arveretsadvokaters cookiepolitik her

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies